Inspraak en meedoen

Binnen CTC Fietsen gaat het over wat jij leuk vindt. Heb jij een plan of idee waar je enthousiast van wordt, dan wil de vereniging daar ruimte aan geven. Bij leden van CTC Fietsen wordt een pro-actieve houding aangemoedigd. Want: samen zijn we CTC Fietsen!

Pro-actief zijn is een houding die zich kan uiten in allerlei vormen.

Bijvoorbeeld in het zorgzaam en attent fietsen (gun iemand de betere plek in de groep, houd iemand uit de wind als hij/zij moe wordt, let op elkaars veiligheid, etc.) Of als enthousiasmerende verteller/ambassadeur richting clubgenoten -en aan fietsers die nog geen lid van CTC zijn- over de toffe ritten die we maken en activiteiten die we organiseren, en waarom het leuk is om daaraan mee te doen.

Als lid kan je je ook concreet als vrijwillig inzetten om al dat gene wat georganiseerd wordt praktisch mogelijk  te maken. Dat kan incidenteel, bijvoorbeeld door mee te werken aan het plannen en uitvoeren van een losse activiteit, of door specifieke kennis of kunde met de verenging te delen. Inzet kan ook duurzaam zijn, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het bestuur, een commissie, door trainer of wegkapitein te worden.
Ga naar de pagina ‘Vacatures’ om te zien wat jij kan doen.

Commissies

Binnen CTC Fietsen een aantal commissies actief, zoals de commissie Workshops. Andere commissies binnen de vereniging zijn de Buitenlandcommissie, de Kascommissie, de Mountainbikecie, de commissie Wegkapiteins, en de commissie PR & Communicatie.

Ledenvergadering

De ledenvergadering is een bepalend orgaan bij CTC Fietsen. Het hele jaar door kunnen leden aangeven wat ze belangrijk vinden, in gesprekken en in de jaarlijkse ledenenquête. Op deze manier kunnen leden niet alleen hun invloed uitoefenen op het jaarprogramma van de vereniging, maar ook daadwerkelijk de koers van de vereniging mede bepalen. Tijdens de ledenvergadering komen zaken aan de orde als:

• Verkiezing en (her)benoeming bestuur.
• Wijzigen of samenstellen van commissies.
• Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar
• Algemeen jaarverslag en opstellen jaaractiviteitenkalender
• Het financieel verslag, verslag van de kascommissie, de begroting
• Behandelen van moties (leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten).
• Wijzigingen van het huishoudelijk reglement.
• Vaststellen van de contributie voor het komende jaar