Ons bestuur

CTC Fietsen is een wielervereniging voor Wielrennen, Mountainbiken, Gravelen én doelgericht Trainen.
De combinatie van trainen en wekelijks een mooie clubronde fietsen, is voor ons ideaal. Iedereen die op sportieve wijze geniet van het buiten fietsen, op de racefiets, gravelbike of op de mountainbike, is van harte welkom: jong en oud, man en vrouw, getraind en ongetraind.
Ons programma en aanbod is divers en gelaagd. De basis vormen de wekelijkse clubritten (race & mtb). Wil je jezelf verbeteren (sterker, sneller, vaardiger worden) dan meld je je aan voor de trainingen op thema. Hou je van fietsen, dan wil je er vast ook meer over weten. Met het jaarprogramma aan workshops en clinics vergroot je je kennis en kan je nieuwe ervaringen opdoen.
Sportief – Veilig – Uitdagend: dat zijn onze drie pijlers!

Bovenstaande vertaalt zich in onze organisatiestructuur, waarbij we onze vier hoofdactiviteiten (wielrennen, mountainbiken, gravelen, trainen) borgen met bestuursfuncties, en met sterke commissies voor de activiteiten. Bestuursleden zetten zich randvoorwaardelijk in, commissieleden zetten zich uitvoerend in. Vaak zijn bestuursleden ook commissieleden. CTC Fietsen heeft als  doel om zo veel mogelijk leden ook deel -groot of klein- te laten nemen aan deze opzet, zodat de vereniging echt breed gedragen wordt.

Bestuur CTC Fietsen

Het bestuur van CTC Fietsen organiseert vier brede (Race, gravel en MTB) clubactiviteiten voor alle leden:

 • SNERTtocht | nieuwjaarsrit, 2e zondag van het nieuwe jaar
 • Seizoensstart met lunch, 2e zondag zomertijd
 • Herfst meet-up in oktober, zelfde datum als Ronde van Lombardije
 • Vrijwilligersactiviteit in november; uitje om de actieve leden te bedanken voor hun inzet

Het bestuur belegt twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar, in maart en in november:

 • Maart: verantwoording en afsluiten voorgaand jaar. Middels inhoudelijk verslag en financieel verslag.
 • November: vastleggen plannen, begroting en contributie komend jaar. Onderdeel zijn formuleren van de Jaarambities en het activiteitenplan; beiden leiden tot een concept begroting, waarop de contributie afgestemd wordt.
Voorzitter: Ruud Timmermans

Vertegenwoordiger van de vereniging, toezicht op handhaven statuten en uitvoeren besluiten van de vereniging, het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden. Heeft overzicht. Is verbinder.

+ PR & Werving, social media, flyers, fotografie, promotie
+ Contactpersoon commissie Workshops
+ Coördinatie wegkapiteins

Penningmeester: Laura Scheffer

Transparante, tijdige en duidelijke cijfermatige onderbouwing en uitwerking van het beleid en de activiteiten van CTC Fietsen. Dagelijks beheer van geldmiddelen, bijhouden van de administratie van de vereniging. Inhouden van vorderingen en betalen van schulden van de vereniging. Jaarlijks opstellen van financieel verslag. Jaarlijks opstellen van begroting.

+ Contactpersoon Floris/Kampong cricket paviljoen
+ Contactpersoon Lief & Leed-pot

Secretaris: Gust Klaassen

Het houden van notulen bij bestuursoverleg en bij de Algemene Ledenvergadering.

+ Mailafhandeling
+ Coördinatie vrijwilligersactiviteit

Bestuurslid focus Communicatie: Remco Dolstra

+ Coördinatie werkgroep
+ Maandmail

Denk je dat het om fietsen gaat bij CTC? Mis! Alles draait om communicatie! Een werkgroep ondersteunt de commissies bij het bekendmaken van de activiteiten, zowel intern onder leden, als extern wervend. Met oog voor beeld, taal, opmaak, en hoe de doelgroep te benaderen zorgt de werkgroep ervoor dat daar waar we als vereniging voor staan uitgedragen wordt en enthousiast meegedaan kan worden aan de clubactiviteiten.

Werkgroepleden: Diane, Randy, Barbara en Boukje

Bestuurslid focus Trainen: Roy Sijgers

Het bestuurslid trainen organiseert en ontwikkelt de trainingspoot van CTC Fietsen, samen met de commissie Trainingen. Het bestuurslid scout nieuwe trainers, leidt trainers toe naar opleidingen. Daar waar geen eigen trainers beschikbaar zijn, externe trainers betrekken tbv het trainingsaanbod (onder voorwaarden zoals bij CTC vastgelegd).

Verwerken inschrijvingen: Lise

Bestuurslid focus Mountainbiken: Yvonne Schavemaker

Met het installeren van een bestuurslid MTB heeft deze tak een duurzame plaats binnen CTC Fietsen verkregen. Samen met de MTB-commissie ontwikkelt het bestuurslid het mountainbiken binnen CTC. Ook is het bestuurslid contactpersoon voor de MTB-boskapiteins.

Commissies CTC Fietsen

In de commissies worden clubactiviteiten uitgewerkt. Aan iedere commissie is een bestuurslid als contactpersoon verbonden. Niet als leider van de commissie, maar omdat voor een aantal zaken ook contracten geregeld moeten worden, budget vrij gemaakt moet worden. Het bestuurslid-contactpersoon heeft zicht op samenhang tussen activiteiten en commissies, en kan verbindingen leggen. Samen zijn we de vereniging!

Commissie Wegkapiteins

Wegkapiteins: Natasha, Marian, Giel Hanraets, Magiel, Andries, Wolfgang, Marie Louise, Diederik, Ruud, Henri, Louwe, Gerrit, Geert Berger, Stefan, Laurens, Karel, Bart, Gerrit, Michel (tijdelijk niet), Erwin, Marco, Ben (tijdelijk niet), Paulien, Roy, Huub, Mark, Petra, Erny, Rob Lodder, Robert, Giel Klanker, Hans Thomassen, Geert Wapstra, Ton, Edgar, Tom, Camille en Gust.

Wegkapiteins kennen de route, zorgen ervoor dat het afgesproken tempo gereden wordt, houden de groep bij elkaar, zien toe op naleven van de wettelijke verkeersregels, hebben EHBO-basispakket bij zich. Samen zorgen ze ervoor dat er wekelijks op zondag, en gedurende de zomermaanden ook op dinsdagavond, begeleidde clubritten kunnen fietsen. CTC-wegkapiteins zijn NTFU-gecertificeerd.

* Coördinatie wegkapiteins (race): Gerrit

* Coördinatie 100+ Route van de Maand (race): Paulien

* Coördinatie winter gravel ritten: Bart

Commissie Trainingen

Trainers: Giel, Henri, René, Geert. Inschrijvingen: Blijke

Verzorgen het aanbod wegtrainingen, mountainbikeclinics en de winterindoortrainingen.

Commissie Workshops

Boukje en Roy

De commissie organiseert workshops voor clubleden en niet-leden, op het gebied van ‘wielrennen, mountainbiken en doelgericht trainen’.

Commissie Mountainbiken

Reinart, Judith, René, Yvonne

Organiseren van de mountainbike-afdeling. Plannen en organiseren van wekelijkse ritten, met inzet van wegbegeleiders/boskapiteins. Stimuleren van aanvullende activiteiten zoals het MTB-weekend. Weet waar de groep mountainbike-leden behoefte aan heeft, en geeft daar samen met de leden invulling aan.

* MTB-Wegbegeleiders (boskapiteins)Reinart, Judith, Rene, Yvonne, Chris, Jesse, Willem, Jasper, Kasia en Suzanne
De boskapiteins kennen de route, zorgen ervoor dat niet achterblijft, hebben EHBO-basispakket bij zich, wijzen op veilig gedrag, houden de groep bij elkaar.

Kascommissie

Magiel en Geoffrey

“Waakhond.” Controle-orgaan van de club en voorgeschreven in de statuten. De Kascie wordt gekozen door de ALV. De Kascie bestaat uit minimaal twee leden, benoemd voor de duur van maximaal twee jaar. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

Jaarlijkse controle in februari/maart of de financiën van de vereniging deugdelijk en transparant zijn uitgevoerd. De Kascie is onafhankelijk, brengt verslag uit aan de Ledenvergadering. Kan advies geven om de financiële verslaggeving wel/niet goed te keuren (om wel/niet decharge te verlenen aan het bestuur).

Stichting Wielerplatform Utrecht (WPU)

Ruud

Deelname aan overleggen van de stichting namens CTC Fietsen en een  bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten van de stichting. Henri is bestuurslid in het WPU. Heinz is actief in de werkgroep Wielercafé.

Coördinatie Lief & Leed-pot

Marian

De vereniging heeft aandacht voor leden die iets ‘bijzonder moois’ meemaken (geboorte, huwelijk) en voor leden voor wie het tegenzit (gezondheid, overlijden) en die langer uit de running zijn. Een kaartje, een bloemetje, of bezoek geven uiting aan onze betrokkenheid bij onze clubmaten.

Leden CTC Fietsen

Binnen CTC Fietsen gaat het over wat JIJ leuk vindt. Heb jij een plan of idee waar je enthousiast van wordt, dan wil de vereniging daar ruimte aan geven. Uiteraard ben je zelf dan ook onderdeel van de uitvoering, van het realiseren van je ideeën.

Leden van CTC Fietsen zijn pro-actief. Dat kan zich uiten in allerlei vormen. Leden kunnen zich eenmalig inzetten (bv in de ondersteuning van een activiteit, of door specifieke kennis of netwerk tbv de vereniging in te zetten), of dat duurzaam doen door zich te verbinden aan een commissie, door wegkapitein te worden, door trainer te worden, of door zitting te nemen in het bestuur.

2-jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden bepalen samen met bestuur en de commissies het (financieel) beleid en activiteiten voor de komende periode. Om e.e.a. met elkaar af te stemmen en te controleren wordt bij CTC Fietsen 2x per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Tijdens de ALV komen in ieder geval aan de orde:

 • Verkiezing en (her)benoeming bestuur
 • Het behandelen van moties (leden of groepen leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten)
 • Wijziging of samenstellen van commissies
 • Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar (vaststellen van de jaarlijkse ambities)
 • Inhoudelijk jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)
 • Toetsing begroting van afgelopen jaar en vaststellen begroting voor het komende jaar
 • Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar
 • Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld bij activiteiten